Regulamin najmu choinek

 1. Postanowienia ogólne
  1. Terminy zdefiniowane pisane od wielkiej litery pogrubioną czcionką mają znaczenie nadane im w treści niniejszego regulaminu w tekście towarzyszącym definicji.
  2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa treść umowy najmu („Umowa”) zawieranej przez klienta („Najemca”) z Jarosławem Hebdą, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zielona Przestrzeń – usługi ogrodnicze Jarosław Hebda, ul. Nowej Naprawy 49, 48-231 Lubrza, NIP: 7551901412 („Wynajmujący”), za pośrednictwem witryny internetowej prowadzonej pod adresem domeny https://wypozyczalniachoinek.com  („Witryna”).
  3. Wynajmujący oraz Najemca mogą komunikować się poprzez pocztę elektroniczną (kontakt@wypozyczalniachoinek.com), telefonicznie (+48 519 610 618, +48 535 722 111), oraz pisemnie listem na adres doręczeń (ul. Nowej Naprawy 49, 48-231 Lubrza).
  4. Umowa jest zawierana w chwili otrzymania przez Najemcę wiadomości przesłanej przez Wynajmującego pocztą elektroniczną, w której Wynajmujący potwierdza przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Najemcę na Witrynie. Treść zamówienia stanowi integralną część Umowy.
  5. Przedmiotem najmu jest nieudekorowane, żywe drzewko choinkowe o gatunku i wysokości wskazanej w zamówieniu składanym przez Najemcę na Witrynie („Choinka”).
  6. Choinka wynajmowana jest na okres dwóch (2) tygodni, począwszy od dnia dostarczenia Choinki pod adres wskazany przez Najemcę („Okres Najmu”). Okres Najmu może zostać przedłużony w ramach indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Wynajmującym a Najemcą pod warunkiem, że przez cały Okres Najmu Choinka będzie przebywać łącznie nie dłużej niż 2 tygodnie w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych.
  7. Umowa nie może zostać wypowiedziana. Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  8. Choinka nie może zostać oddana przez Najemcę do bezpłatnego używania albo w podnajem osobie trzeciej.
  9. Najemca, składając zamówienie Witrynie, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i w pełni je akceptuje.
 2. Zasady dbania o Choinkę
  1. Choinka, przy odpowiednim traktowaniu, może przetrwać okres świąteczny i rozpocząć prawidłowa wegetację na wiosnę. Na Najemcy spoczywa obowiązek dbania o Choinkę, w tym do przestrzegania postanowień niniejszego punktu 2 Regulaminu, aby wróciła do Wynajmującego w jak najlepszym i niepogorszonym stanie.
  2. Przez cały Okres Najmu Choinka może przebywać łącznie nie dłużej niż 2 tygodnie w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych.
  3. Ustawiając Choinkę w pokoju, należy zwrócić uwagę, aby stała jak najdalej od kaloryfera lub innego źródła ciepła. Choinki nie wolno stawiać bezpośrednio na podłożu z systemem ogrzewania podłogowego.
  4. Choinka powinna być ustawiona na możliwie dużej podstawce.
  5. Choinkę należy podlewać co drugi dzień. O ilości wody użytej do podlania decyduje wielkość donicy oraz podstawki. Po podlaniu woda powinna wypłynąć na podstawkę do 2/3 jej wysokości. Wody nie należy przelewać przez podstawkę, gdyż w takim przypadku może dojść do uszkodzenia podłogi w mieszkaniu Najemcy.
  6. Zabrania się wykonywania czynności ingerujących w wygląd Choinki takich, jak: ścinanie stożka wzrostu, wycinanie gałęzi, usuwanie igieł z pędów.
  7. Podczas wieszania i zdejmowania ozdób wymaga się ostrożności, aby nie łamać gałązek. Dotyczy to w szczególności ozdób ciężkich lub uszkadzających pączki. Zabrania się przytwierdzania ozdób klejem termotopliwym.
  8. Zabrania się stosowania do Choinki jakichkolwiek preparatów (zwłaszcza w spreju) nabłyszczających, koloryzujących lub imitujących śnieg.
 3. Dostawa i zwrot Choinki
  1. Choinka dostarczana jest Najemcy w donicy, w stanie wolnym od wad.
  2. Dostawy Choinek realizowane są od dnia 16 do dnia 24 grudnia roku kalendarzowego, w którym Najemca złożył zamówienie. Ostateczny termin dostawy Choinki potwierdzany jest telefonicznie albo w wiadomości przesłanej SMS-em lub pocztą elektroniczną przez Wynajmującego. W przypadku konieczności zmiany terminu dostawy, Wynajmujący zaproponuje inny termin.
  3. W przypadku, gdy Wynajmujący nie mógł dostarczyć Choinki w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca (takie jak nieobecność pod adresem dostawy), Wynajmujący ma prawo podjąć ponowną próbę dostarczenia Choinki na koszt Najemcy. Koszt ponownej dostawy jest równy kosztowi pierwotnej dostawy.
  4. Z chwilą wydania Najemcy Choinki przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Choinki.
  5. Jeżeli Choinka zostaje przedstawiona do zwrotu w stanie pogorszonym w stopniu przekraczającym zużycie będące następstwem prawidłowego używania Choinki, Wynajmujący ma prawo potrącić z Kaucji kwotę niezbędną do przywrócenia Choinki do stanu poprzedniego. Jeżeli pogorszenie stanu Choinki czyni ją nieprzydatną do dalszego użytku, Wynajmujący może odmówić przyjęcia zwrotu i zatrzymać wpłaconą Kaucję; w takim przypadku na Najemcę przechodzi własność Choinki.
  6. Najemca zobowiązany jest zwrócić Choinkę najpóźniej w dniu następującym po zakończeniu Okresu Najmu. Wynajmujący dokona odbioru Choinki pod adresem, pod którym Choinka została pierwotnie dostarczona. Ostateczny termin dostawy Choinki potwierdzany jest telefonicznie albo w wiadomości przesłanej SMS-em lub pocztą elektroniczną przez Wynajmującego.
  7. W przypadku, gdy Wynajmujący nie mógł odebrać Choinki w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca (takie jak nieobecność pod adresem odbioru), Wynajmujący ma prawo podjąć ponowną próbę odbioru Choinki na koszt Najemcy. Koszt ponownego odbioru jest równy kosztowi pierwotnej dostawy.
  8. Jeżeli Najemca nie przedstawi Choinki do odbioru zgodnie z punktem 3.6 Regulaminu i nie dokona zwrotu Choinki do końca dnia następującego po zakończeniu Okresu Najmu, własność Choinki przechodzi na Najemcę, Wynajmujący zatrzymuje całość wpłaconej Kaucji i nie ma obowiązku przyjąć zwrotu Choinki, zaś Umowa wygasa. Przyjęcie przez Wynajmującego zwrotu Choinki po wygaśnięciu Umowy nie zobowiązuje Wynajmującego do zwrócenia Kaucji.
 4. Uzgodnienia finansowe
  1. Wysokość czynszu z tytułu najmu Choinek („Czynsz”) określona jest odrębnie dla każdej Choinki w zamówieniu składanym przez Najemcę. Czynsz nie obejmuje kosztu dostarczenia Choinki pod adres wskazany przez Najemcę ani kosztów odbioru Choinki. Koszt dostawy i odbioru Choinki określany jest w zamówieniu składanym przez Najemcę.
  2. Czynsz jest płatny w terminie trzech dni roboczych począwszy od dnia zawarcia Umowy, przelewem na konto bankowe Wynajmującego: 93 1950 0001 2006 5184 9855 0001.
  3. Wartość każdej Choinki jest równa kwocie 4/3 wysokości Czynszu odnoszącego się do tej Choinki („Wartość Choinki”).
  4. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Najemca jest obowiązany wpłacić Wynajmującemu 100% Wartości Choinki tytułem zabezpieczenia wykonania umowy („Kaucja”). Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Kaucja, pomniejszona o wysokość Czynszu, zwracana jest Najemcy po dokonaniu przez Najemcę zwrotu Choinki na rzecz Wynajmującego zgodnie z Umową.
 5. Odstąpienie od Umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta
  1. Najemca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy („Data Końcowa”).
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Najemca musi poinformować Wynajmującego (na dane kontaktowe podane w punkcie 1.3 Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Najemca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134, ze zm.).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Najemca wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wynajmujący zwraca Najemcy wszystkie otrzymane od Najemcy płatności, w tym koszty dostarczenia Choinki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Najemcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wynajmującego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wynajmujący został poinformowany o decyzji Najemcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Wynajmujący dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Najemcę w pierwotnej transakcji, chyba że Najemca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Wynajmujący nie obciąża Najemcy żadnymi opłatami w związku z tym zwrotem.
  5.  Choinkę należy przekazać lub odesłać na adres: Zielona Przestrzeń – usługi ogrodnicze Jarosław Hebda, ul. Nowej Naprawy 49, 48-231 Lubrza, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Najemca poinformował Wynajmującego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Najemca odeśle Choinkę przed upływem terminu 14 dni. Najemca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Choinki. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN. Wynajmujący oferuje usługę odbioru Choinki w miejscu, do którego została ona pierwotnie dostarczona, z której Najemca ma prawo, ale nie ma obowiązku skorzystać przy dokonywaniu zwrotu. Koszt tej usługi jest równy kosztowi pierwotnej dostawy Choinki wskazanemu w zamówieniu Najemcy.
  6. Najemca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Choinki wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
  7.  Jeżeli Najemca zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Najemca poinformował Wynajmującego o odstąpieniu od Umowy.
 6. Odstąpienie od Umowy w pozostałych przypadkach
  1. Niniejszy punkt 6 Regulaminu ma zastosowanie po upływie Daty Końcowej.
  2. W okresie pomiędzy Datą Końcową (bez tego dnia) a dniem poprzedzającym rozpoczęcie Okresu Najmu (włącznie) Najemca może w każdej chwili odstąpić od Umowy pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 25% Wartości Choinki. Wynajmujący potrąci powyższą opłatę z kwoty wpłaconej Kaucji.
  3. W okresie od dnia rozpoczęcia Okresu Najmu (włącznie) do dnia dokonania zwrotu Choinki Najemcy może w każdej chwili odstąpić od Umowy pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 100% Wartości Choinki. W takim przypadku własność Choinki przechodzi na Najemcę, zaś Wynajmujący zatrzymuje całość wpłaconej Kaucji i nie ma obowiązku przyjąć zwrotu Choinki. Przyjęcie przez Wynajmującego zwrotu Choinki po odstąpieniu przez Najemcę od Umowy nie zobowiązuje Wynajmującego do zwrócenia Kaucji.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Najemcy, które przysługują mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy prawa. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Najemcy niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
  2. Najemcy przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 664 Kodeksu cywilnego.
  3. Najemca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Zobowiązania Najemcy przedawniają się z upływem trzech lat.